ประวัติ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร

ตั้งอยู่ที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๗ บ้านหินลับ ถนนเพชรเกษม (ติดถนนเพชรเกษมตอนบน ท่าแซะ-บางสะพาน) ตรงกิโลเมตรที่ ๔๕๙ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่ ๓๑๘ ไร่ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรดฯเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๓ เพื่อรองรับบุตรหลานของผู้ประสบเคราะห์จากวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๒ เด็กๆ ที่ขาดโอกาส ทางการศึกษาในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงมาเรียนแบบกินอยู่ประจำในโรงเรียนโดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียนและอื่น ๆ ให้โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในปีแรกมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนทุกชั้นรวม ๑๑๕ คน ในปีการศึกษา ๒๕๓๓ ซึ่งโรงเรียนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้นักเรียนไปฝากเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนมัธยมศึกษาวัชเรศรตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม๒๕๓๔ เป็นต้นมา

การดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในระยะแรก กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษาดำเนินการอนุมัติใช้ที่ดิน ๒๓๔ ไร่ และเมื่อย้ายราษฎร์ที่บุกป่าสงวนออกไปได้รับการขยายพื้นที่เพิ่มไปทางทิศใต้อีก ๘๔ ไร่การก่อสร้างกระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง และจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ โดยพลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี และดำเนินการก่อสร้าง โดยกองพลพัฒนาที่ ๔ กองทัพภาคที่ ๔ ส่วนงบประมาณในการก่อสร้างครั้งแรก ได้รับพระราชทานสร้างในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๑๓,๖๗๘,๐๐๐ บาท งบฟื้นฟูบูรณะพัฒนาจังหวัดจำนวน ๑๐,๕๑๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณปี ๒๕๓๓ จากกรมสามัญศึกษาจำนวน ๔,๑๒๘,๐๐๐ บาท จนกระทั่งการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๔

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดป้ายโรงเรียนอย่างเป็นทางการ สร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่คณะครู อาจารย์ นักเรียน และพสกนิกรโดยทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวน ๘๐๗ คน มีผู้บริหารและครู จำนวน ๔๗ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Little by Listen

Breakin' it down one tune at a time

Pefinance's Blog

Blog ของคนใช้เงินเก่ง ^_^

เคมีครูชัยยันต์

เคมีเข้ม........

panutatblog

A great WordPress.com site

sbo.ow-j

sbo.ow-j is me ^^

Ken'S Blog

Panuwat Wongseang

Tech

News and reviews from the world of gadgets, gear, apps and the web

Psyche's Circuitry

Thoughts on growing up and growing old in the digital age

Gigaom

Technology news, trends and analysis covering mobile, big data, cloud, science, energy and media

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

ClassPiano

Free Sheet Music Composed by Regan Starr

%d bloggers like this: